Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την μετονομασία του Δήμου μας από Κεφαλόβρυσο στην αρχαία του ονομασία, σε Θέρμο. Η μετονομασία έγινε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Ν. Τριανταφυλλάκου στις 27 Φεβρουαρίου 1915 και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 4 Μαρτίου 1915 (Αρ. 7500/Αρ.Φυλ. 89,τεύχος Α’ 4/3/1915) και έχει ως εξής:

“Περί μετονομασίας της κοινότητος Κεφαλοβρύσου εις κοινότητα Θέρμου”

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

“Έχοντες υπ’ όψιν α) το άρθρο 8 του ΔΝΖ’ νόμου της 10 Φεβρουαρίου 1912 περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του άρθρου 8 του 641 νόμου της 11/14 Φεβρουαρίου 1915 β) την υπ’ αριθμόν 12 π.ε. πράξιν του κοινοτικού συμβουλίου Κεφαλοβρύσου, και γ) την υπ’αριθ. 71 ε.ε. γνωμοδότησιν της επιτροπείας των τοπωνυμίων της Ελλάδος, εγκρίνομεν, ίνα η κοινότης Κεφαλοβρύσου μετονομασθή “κοινότης Θέρμου”

Εν Αθήναις τη 27 Φεβρουαρίου 1915

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ

Για την αλλαγή ωστόσο του ονόματος υπήρξε γνωμοδότηση από την δημιουργηθήσα επιτροπή για τον σκοπό αυτό. Η εισήγηση της επιτροπής ήταν η εξής:

“Μετά τας εν Κεφαλοβρύσω κατά το 1897 αρξαμένας υπό του Γ. Σωτηριάδου ανασκαφάς και την περιφανή βεβαίωσιν της θέσεως του κοινού ιερού των Αιτωλών ήτο ενδεδειγμένη η απόδοσις του ονόματος του Θέρμου εις το Κεφαλόβρυσον. Όθεν ορθήν και δικαίαν κρίνομεν την απόφασιν του κοινοτικού συμβουλίου Κεφαλόβρυσου περί μετονομασίας της κοινότητος.”

030

029

Last modified: 09/03/2015